Genesis 25:2 She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

1 Chronicles 1:32 The sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba, and Dedan. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)BibleTab.com