Genesis 25:15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

1 Chronicles 1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)

1 Chronicles 5:19 They made war with the Hagrites, with Jetur, and Naphish, and Nodab. (WEB KJV JPS ASV BBE DBY WBS YLT NAS RSV NIV)BibleTab.com