Apollonia
Apollo'nia
Apollos
Apol'los
Apollyon
Apol'lyon
Apologized
Apostacy
Apostasies
Apostasy
Apostate
Apostates
Apostatise
Apostatized
Apostatizing
Apostle
Apostles
Apostleship
Apostolic
Apothecaries
Apothecary
Appaim
Ap'pa-im
Appalled
Appalling
Appalment
Apparatus
Apparel
Appareled
Apparelled
Apparellings
Apparent
Apparently
Apparition
Appeal
Appealed
Appealing
Appeals
Appear
Appearance
Appearances
Appearance's
Appear-because
Appeared
Appeareth
Appearing
Appears
Appease
Appeased
Appeases
Appeaseth
Appendage
Appertain
Appertained
Appertaineth
Appertains
Appetite
Appetites
Apphia
Ap'phia
Appii
Appii-forum
Appius
Ap'pius
Applaud
Apple
Apples
Apple-tree
Application
Applied
Applies
Apply
Applying
Appoint
Appointed
Appointedst
Appointest
Appointeth
Appointing
Appointment
Appointments
Appoints
Apportion
Apportioned
Apportioneth
Apportioning
Apportions
Appraised
Appraises
Appreciate
Apprehend
Apprehended
Apprehension
Apprehensive
Apprentice
Apprise
Apprised
Approach
Approached
Approaches